Iniciamos el programa de actividades de los #miércolesdevici. Porque queremos que en el Devici Bar de Vins pasen cosas que os gusten, porque nos lo queremos pasar bien con vosotros, compartir experiencias, aprender, comer, beber y conversar.
El primero será una cata de ostras del Atlántico y vinos naturales, el 26 de septiembre a las 20’30h.
Probaremos ocho clases diferentes de ostras atlánticas. Lo haremos acompañados de Thierry A. Guillemet, gran conocedor y especialista en la selección de los mejores criadores de ostras del Atlántico, y contará con la ayuda de nuestro cocinero, Eric Soldevila, que propondrá todos los elementos que deben acompañar a las ostras (ensaladas, mantequillas y salsas), un queso Marino de Mas Marcè y un postre para acabar la cena.
¿Y en las copas que habrá? Los vinos naturales más adecuados para acompañar a las ostras, seleccionados y explicados por Jaume Jordà, otro de nuestros fieles proveedores con los que formamos la familia Devici. Serán 3 vinos, todos ellos elaborados por viñadores que tienen nombre propio, de los que nos gustan, los que aman la tierra.
El aforo del Devici es limitado como lo son las plazas de nuestras actividades.
Reservaremos por estricto orden de recepción, a través del teléfono 669 473 558 o enviando un mensaje a reserves@devici.cat
El precio de la cena de degustación es de 37 €.

La pàgina web www.devici.cat pot esser visitada per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui pel seu ús exclusivament personal. No obstant, perquè se li puguin prestar diferents serveis a través de la web, serà necessari que l'usuari ompli un formulari amb les dades i informació que se li indiqui.
L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A conseqüència de l'accés dels usuaris a la web www.devici.cat s'ha generat un fitxer de dades de caràcter personal que és titularitat de Esperit de Vici S.L.
Li comuniquem que Esperit de Vici S.L.., amb domicili al Carrer Nou, 16 (0850 Vic) és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris. Esperit de Vici S.L. l’informa que les seves dades únicament seran comunicades a tercers en els supòsits d’obligació legal.
En compliment de la normativa vigent, Esperit de Vici S.L. garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. L’informem que les seves dades seran cancel•lades en el moment en que ens revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).
Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de comunicacio@devici.cat